הבנקים לא יוכלו לסרב יותר באופן גורף לכספי קריפטו

יום א', 9 בינואר 2022
 
בנק ישראל יאסור על הבנקים למנוע באופן גורף מתן שירותים לנותני שירות במטבעות וירטואליים שקיבלו רישיון. כך לפי טיוטת תיקון להוראת ניהול סיכוני איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור.
 
המשמעות: החל מכניסת התיקון לתוקף שלושה חודשים לאחר פרסומו באופן רשמי, חברות מסחר במטבעות וירטואליים לא יאלצו עוד להתמודד עם סירובים גורפים בעסקאות הקשורות למסחר בקריפטו, אלא כל מקרה ייבחן בנפרד בהתאם לנהלי מעקב ודיווח, מה שצפוי להקל כמובן באופן משמעותי גם על הלקוחות אשר סוחרים דרכן.
 
לפי ההוראה, התיקונים יהיו תקפים לנותני שירות אשר קיבלו רישיון לפעילות בישראל, כמו גם לנותני שירות הפועלים מכוח היתר המשך עיסוק ולנותני שירות במטבע וירטואלי שהתאגדו או שפועלים מחוץ לישראל. כלומר, הן לחברות מסחר ישראליות שקיבלו רישיון והן לחברות מסחר בינלאומיות, דרכן סוחרים רבים בישראל פועלים כיום. 
 
בדברי ההסבר להוראה כתב המפקח על הבנקים, יאיר אבידן, כי "נכון לעת הזו, הרגולציה והפיקוח על נותני שירות במטבע וירטואלי עדיין נמצאים בשלבי התהוות במרבית המדינות בעולם, כמו גם בישראל. על רקע הגידול בהיקפי הפעילות של לקוחות במטבעות וירטואליים... מצאתי לנכון לתקן הוראה זו ולעגן את הדרישות הייחודיות מהמערכת הבנקאית בניהול סיכון איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור הכרוך במתן שירותי תשלום אגב פעילות במטבעות וירטואליים".
 
עיקרי התיקונים להוראה:
על הבנק לבצע הערכת סיכונים לעניין העברות כספים שמקורם או יעדם קשור במטבעות וירטואליים ועל בסיס הערכת סיכונים זו עליו לקבוע מדיניות ונהלים "בשים לב לגישה מבוססת סיכון".
הבנק לא יסרב לתת שירותי תשלום אגב פעילות במטבע וירטואלי רק בשל היות השירות קשור במטבעות וירטואליים, זאת ככל שנותן השירות במטבעות וירטואליים שהינו צד לעסקה קיבל רישיון למתן השירות בישראל.
על הבנק לברר את מקור הכספים ששימשו לרכישת המטבע הווירטואלי ואת הנתיב שעברו הכספים ממועד רכישת המטבע ועד להפקדת כספים שמקורם במימושו בחשבון הלקוח.