ש הבדלים בין השכירים היהודים לערבים בכל הנוגע לפערי שכר

יום ב', 20 ביוני 2022

מחקר של מרכז המחקר של הכנסת מתייחס בין היתר לנתוני והבדלי שכר בין נשים לגברים:

שכר: = מהנתונים המוצגים במסמך עולה כי יש הבדלים בין השכירים היהודים לערבים בכל הנוגע לפערי שכר מגדריים ובין נפות:

= בקרב היהודים: מהמסמך עולה עם ההתקדמות מנפות פריפריאליות לעבר נפות מרכזיות יותר, השכר החודשי הממוצע עולה כמעט באופן עקבי, הן עבור שכירים והן עבור שכירות. לדוגמה, בשנת 2019 השכר החודשי הממוצע של שכירות בנפת גולן עמד על 748,6 ש"ח בעוד השכר החודשי הממוצע של שכירות בנפת תל אביב עמד על 728,10 ש"ח;

בכל הנפות שכרם של השכירים היהודים היה גבוה משכרן של השכירות היהודיות. ככלל, בקרב השכירים היהודים בנפות המרכזיות פערי השכר המגדריים )נומינליים ובאחוזים( גדולים מאשר בנפות הפריפריאליות.

= בקרב הערבים: בקרב השכירים הערבים לא נמצאה מגמה דומה לפיה השכר הממוצע בנפות המרכזיות גבוה מזה שבנפות הפריפריאליות, לא בקרב השכירים ולא בקרב השכירות; גם בקרב השכירים הערבים שכרם של גברים גבוה מזה של נשים בכל הנפות, אם כי לא ניתן להצביע על מגמה ברורה: יש נפות מרכזיות בהן פער השכר המגדרי גבוה יותר בהשוואה לנפות פריפריאליות ויש גם מקרים הפוכים.

היקפי משרה: בכל הנפות שיעור הגברים העובדים בדרך כלל בהיקף מלא עולה על שיעור הנשים העובדות במשרה מלאה )בקירוב, %90%-80 בקרב הגברים; וכ- %60%-70 בקרב הנשים(. בהתאם, בכל הנפות שיעור הנשים המועסקות בהיקף חלקי עולה על שיעור הגברים העובדים באופן זה. נראה כי בנפות הפריפריה שיעור הנשים העובדות בהיקף חלקי מעט גדול יותר בהשוואה לנפות המרכז. קרי, בנפות המרכזיות יש יותר נשים אשר עובדות בהיקף מלא. מעמד בעבודה: על פי נתוני הלמ"ס, בכל המחוזות יש פחות עצמאיות מעצמאים.