עיקר חברות ההזנק - בתחום התוכנה

יום ב', 25 בנובמבר 2019

סקר (מאוחר) של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שופך אור על ההשקעה במחקר ופיתוח בהי-טק/חברות הזנק:

  • סך ההוצאה למו"פ של חברות הזנק בשנת 2017 עמדה על 7,737מיליוני ש"ח, בדומה לשנת 2016 (7,732). כ-12.8% מסך ההוצאה למו"פ במגזר העסקי מהוות חברות ההזנק.
  • חלק הארי מהמו"פ של חברות הזנק היה בתחום התוכנה – 48.7%, ולאחר מכן בהפרש ניכר תחום הציוד הרפואי – 13.2% ותחום התרופות – 10.1%.
  • סך המשרות בחברות הזנק בשנת 2017 עמד על 21.3 אלף, מתוכן 14.7 אלף משרות במו"פ.
  • בשנת 2017 השכר הממוצע בקרב חברות הזנק עמד על 336 אלף ש"ח, והשכר החציוני 288 אלף ש"ח.
  • בשנת 2017 60.9% מסך ההוצאה למו"פ ממומן על ידי מקורות פרטיים (קרנות הון סיכון, אנג'לים וכד'),10.3% מומן על ידי הממשלה. זהו אחוז גבוה בהרבה משיעורו של מימון זה בסך פעילות המו"פ של שאר החברות במגזר העסקי (ללא חברות הזנק/ומרכזי מו"פ) (1.5%).

מרכזי מו"פ:

  • מרכזי הפיתוח ממשיכים להיות אחד ממקורות הצמיחה המרכזיים של המו"פ בישראל. בשנת 2017 סך הוצאות המו"פ של מרכזי המו"פ עמד על 27.9 מיליארד ש"ח שהם 46.3% מסך ההוצאה למו"פ במגזר העסקי. בסכום זה חלה עלייה של 14.6% לעומת שנת 2016.
  • בשנת 2017 היו 40.2 אלף משרות שכיר שעסקו במו"פ במרכזי מו"פ, עליה של 21.9% לעומת שנת 2016.
  • חלק הארי מהמו"פ של מרכזי המו"פ היה בתחום התוכנה – 52.1% ולאחר מכן בהפרש ניכר היו תחום רכיבים אלקטרוניים –25.6%   ותחום ציוד תקשורת אלקטרוני – 8.1%.

בהודעה זו לא נכללו נתונים על המו"פ הביטחוני, מאחר שחברות אלו מתנהלות בצורה שונה משאר החברות במגזר העסקי.

מבנה ההוצאה

סך ההוצאה למו"פ של חברות הזנק בשנת 2017 עמדה על 7,737 מיליוני ש"ח, בדומה לשנת 2016 (7,732 מיליוני ש"ח). כ-12.8% מסך ההוצאה למו"פ במגזר העסקי מקורם בחברות הזנק.

כ-59.4% מסך ההוצאה למו"פ היא עלות העבודה וההוצאות הנלוות לה, 16.6% לתשלומים לגורמי חוץ עבור שירותי מו"פ ו/או שירותים תומכים למחלקת המו"פ ו-6.5% השקעה בנכסים קבועים לצורכי מו"פ. התפלגות זו שונה מזו שנצפתה בקרב חברות שאינן חברות הזנק, שבהן שכר עבודה והוצאות נלוות עמד על 65.0% מסך ההוצאה, ותשלומים לגורמי חוץ עמדו על 14.0%.

תרשים 1 - סך ההוצאה למו"פ בחברות הזנק, לפי סעיף הוצאה וענף כלכלי, 2017