שמירה רשלנית של מידע מסווג בנושאי ביטחון, רכש, לוגיסטיקה

יום ג', 4 באוגוסט 2020

שמירה רשלנית של מידע מסווג בנושאי ביטחון, רכש, לוגיסטיקה כוח אדם ועוד.


כל מדינה מחזיקה במידע אשר עליה למנוע את חשיפתו לציבור אזרחיה ולגורמים אחרים, ובעיקר גורמים עוינים, העלולים להשתמש בו לרעה, דבר העלול לפגוע בין היתר בביטחון המדינה וביחסי החוץ שלה.

מדובר במידע מסווג בנושאי ביטחון, רכש, לוגיסטיקה, כוח אדם ועוד.

רוב המידע המסווג במדינת ישראל נמצא בגופי מערכת הביטחון, וכשאין עוד צורך להשתמש בו - הוא מופקד בארכיון מדינת ישראל או בשלוחותיו. מידע ארכיוני מסווג זה נחשף בחלוף הזמן לציבור, במסגרת זכות הציבור לדעת ובהתאם לחוק הארכיונים, התשט"ו-1955.

בחודשים יולי 2018 עד מרץ 2019 ביצע משרד מבקר המדינה ביקורת בסוגיית הימצאותם של חומרים מסווגים בכלל הארכיונים, ובסוגיית גילוי מידע מסווג לגורמים בלתי מורשים בתהליך כתיבת ספרים על ידי נבחרי ציבור ועובדי ציבור מכהנים ולשעבר. הביקורת נערכה, בין היתר, בארכיון המדינה ובשלוחותיו וכן בארכיונים נוספים; במשרד המשפטים; במוסד; בשב"כ; בצה"ל ובמשרד הביטחון.

ממצאי הביקורת:  

בנוגע לארכיונים ציבוריים ופרטיים נמצא כי חומרים מסווגים נמצאים בארכיונים אלה, אף שאבטחת הארכיונים אינה מוסדרת בחוק. בכך קיימת סכנה לחשיפת מידע מסווג.

עוד עלה בביקורת כי מתבצעת בדיקה כפולה של חומרים בארכיון המדינה לשם מניעת דליפת מידע מסווג. הבדיקה מתבצעת הן על ידי מחלקת החשיפה בארכיון המדינה והן על ידי הצנזורה. הביקורת  הטילה ספק ביעילות הבדיקה הכפולה  והעלתה חשש כי היא עלולה לגרום לבזבוז משאבי ציבור.

המבקר אנגלמן ציין בדוח כי במדינה דמוקרטית צריך להישמר האיזון שבין עקרון השקיפות וחופש הביטוי מחד, ושמירה על ביטחון המדינה ומניעת חשיפת מידע מסווג מאידך. בביקורת עלה כי קיימים פערים בהסדרת כללי הביטחון בנושאים אלה, והם מהווים סיכון לדליפת מידע

מבקר המדינה אנגלמן ממליץ, בין היתר, כי על שב"כ להוביל עבודת מטה בשיתוף המשרד לביטחון הפנים, המלמ"ב והיועץ המשפטי לממשלה בסוגיית הימצאות חומרים מסווגים בארכיונים ציבוריים ופרטיים, ולהחליט על דרך פעולה לטיפול בסוגיה. עד שתוסדר דרך פעולה זו, על המל"ל בשיתוף גורמים רלוונטיים אחרים, להוסיף ולפעול לקידום הסדרת האחריות לטיפול בכלל החומרים המסווגים שבארכיונים הציבוריים והפרטיים.