רשות המסים תקדם שימוש בפתרונות טכנולוגיים

יום א', 22 באוקטובר 2017

מאת משה שלו עורך ראשי SoftNews

מנהל רשות המסים, משה אשר, חתם על כתב מינוי להקמת צוות שיבחן את התיקונים הנדרשים ב"הוראות ניהול ספרים" והתאמתם לשינויי חקיקה מהשנים האחרונות ובין היתר, בחינת אפשרויות להפחתת רגולציה באמצעות פתרונות טכנולוגיים הקיימים היום במשק.

בצוות, בראשות תמר ברכה, מנהלת תחום  הוראות וקבילות פנקסים, שותפים נציגים בכירים ממחלקות שונות ברשות המסים ונציגי הלשכות המקצועית.

הוראות ניהול ספרים הותקנו בשנת 1973 בפקודת מס הכנסה ובחוק מע"מ בשנת 1976. הוראות ניהול ספרים נועדו, בין היתר, לספק נתיב ביקורת ברור ואחיד למפקחי מס הכנסה ומבקרי חשבונות במע"מ בעת עריכת ביקורת לנישומים ועוסקים וכן על מנת לוודא כי משולם מס מלא ואמיתי בהתאם לדרישות החוק.

במהלך השנים נערכו מספר תיקונים אשר ניסו להתאים את הוראות ניהול ספרים להתפתחות הכלכלה בכלל והטכנולוגיה בפרט, תוך שמירה על יכולת מעקב אחר הליך הפקת ההכנסות. אך  ההתפתחות הטכנולוגית המואצת בשנים האחרונות מספקת הזדמנות לשינויים מהותיים והקלה משמעותית בתחום.