מגמת ירידה ביצור של ענפי התעשייה

יום א', 23 ביולי 2017
הלשכה לסטטיסטיקה:  הייצור התעשייתי של ענפי התעשייה, הכרייה והחציבה :
 
מרס-מאי 2017:
ירידה של 1% (עפ"י נתוני המגמה)
 
 
תעשייה, כרייה וחציבה 
ירידה של 1% בייצור התעשייתי 
עלייה של 0.8% במספר משרות השכיר
ירידה של 2% במספר שעות העבודה למעשה 
עלייה של 0.4% בפדיון ממכירות לשוק המקומי במחירים קבועים, ירידה של 7.2% בפדיון ממכירות ליצוא במחירים קבועים
 
תעשייה, ללא כרייה וחציבה וללא טכנולוגיה עילית
ירידה של 2.5% בייצור התעשייתי
 
ענפי הטכנולוגיה העילית 
עלייה של 5.5% בייצור התעשייתי
 
נתונים ראשוניים אלה, מבוססים על מדגם מפעלי תעשייה שבהם לפחות משרת שכיר אחת. הנתונים נאספים מדי חודש במרכז לאיסוף נתונים בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ממדגם מפעלי תעשייה וממקורות מנהליים - המוסד לביטוח לאומי וקובצי מע"מ. 
יצוין כי נתוני מגמה עשויים להשתנות מאחר שהם מחושבים מחדש עם קבלת נתון מקורי נוסף מדי חודש. 
 
פרטים נוספים לגבי תעשייה, כרייה וחציבה
עפ"י נתונים מנוכי עונתיות הייצור התעשייתי בינואר-מאי 2017 עלה ב-3.4%, במשרות השכיר נרשמה עליה של 0.2% ובשעות העבודה למעשה נרשמה ירידה של 0.1% לעומת התקופה המקבילה בשנת 2016. עפ"י חלוקה של ענפי עצמה טכנולוגית-בייצור התעשייתי נרשמה עלייה בעיקר בענפי הטכנולוגיה המעורבת-עילית. 
 
עפ"י נתוני המגמה הייצור התעשייתי אופיין בעליות במחצית הראשונה של שנת 2016 והמשך עליות במחצית השניה של 2016 עד לחודש מרס 2017.
 
בחודשים אפריל-מאי 2017 נרשמו ירידות במגמה. ענפי הטכנולוגיה המעורבת-מסורתית בלטו בירידות בחודשים מרס-מאי 2017.
במדד משרות שכיר נרשמה יציבות במגמה מתחילת שנת 2016 בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2016.
 
לגבי המכירות בתעשייה; כרייה וחציבה:
עפ"י נתונים מנוכי עונתיות הפדיון מהמכירות לשוק המקומי בינואר-מאי 2017 עלה ב-1.7% והפדיון ממכירות ליצוא ירד ב-0.6%, לעומת התקופה המקבילה בשנת 2016.
עפ"י חלוקה של עצמה טכנולוגית-בפדיון ממכירות לשוק המקומי נרשמה עליה בעיקר בענפי טכנולוגיה עילית ובפדיון ממכירות ליצוא נרשמה עליה בעיקר בענפי טכנ' מעורבת-עילית.
עפ"י נתוני המגמה בפדיון ממכירות לשוק המקומי נרשמה עליה בנתוני המגמה מחודש אפריל 2016 ומחודש מרס 2017 לא חל כמעט שינוי במגמה.
בפדיון ממכירות ליצוא נרשמה ירידה עד חודש אוגוסט 2016 ומחודש פברואר 2017.