מטריקס מפרסמת דוחות כספיים רווחיים

יום ג', 13 במרץ 2018

מטריקס מפרסמת  את הדוחות הכספיים לשנת 2017 ולרבעון הרביעי בשנה זו. מטריקס רשמה ב- 2017 צמיחה בשיעור דו ספרתי בהכנסות, ברווח התפעולי וברווח הנקי, הן ברבעון והן בשנה כולה. מטריקס רושמת שיאי כל הזמנים, הן לשנה כולה והן לרבעון, בכל המדדים: ההכנסות, הרווח הגולמי, הרווח התפעולי, הרווח הנקי ותזרים המזומנים מפעילות.

ההכנסות והרווח התפעולי והנקי

הכנסות מטריקס בשנת 2017 הגיעו לסך כ- 2.85 מיליארד שקל, בהשוואה לכ- 2.54 מיליארד שקל ב- 2016, עלייה של כ- 12.3%. הגידול במכירות ב- 2017 נובע מגידול בפעילות בכל מגזרי הפעילות ומאיחוד לראשונה של תוצאות חברת אביב ושל חברת NITבארה"ב.

הרווח התפעולי של החברה רשם בשנת 2017 גידול של כ- 13.1% לסך כ- 198 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 175.2 מיליון שקל  בשנת 2016 (בנטרול רווח ההון החד פעמי בשנת 2016).

הרווח הנקי של החברה גדל בשנת 2017 בכ- 16.3% בהשוואה לשנת 2016 (בנטרול רווח ההון החד פעמי בשנת 2016) והגיע לסך כ- 126.6 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 108.9 מיליון שקל בשנת 2016.

 

ההכנסות ברבעון הרביעי של 2017 הסתכמו בכ- 766 מיליון שקל, עלייה של כ- 12%, בהשוואה לכ- 685.5 מיליון שקל ברבעון המקביל של 2016. הרווח התפעולי ברבעון הסתכם ב- 56.1 מיליון שקל, עלייה של כ- 30.7% (בנטרול רווח ההון החד פעמי) ואילו הרווח הנקי הסתכם בכ- 40 מיליון שקל, עלייה של כ- 48.7% (בנטרול רווח ההון החד פעמי). הגידול ברווח הנקי ברבעון ובשנה כולה נובע מגידול ברווח התפעולי בקיזוז עליה קלה בהוצאות המימון וירידה בהוצאות המס.

 

נטרול רווח חד פעמי ברבעון הרביעי של 2016 ובשנת 2016

הרבעון הרביעי של שנת 2016 והשנה כולה כוללים רווח הון חד פעמי הנובע ממכירת זכויות בנכס מקרקעין בסך כ- 12.1 מיליון שקל לפני מס (כ- 9 מיליון שקל נטו).

מטריקס ממשיכה לחלק דיבידנד לבעלי מניותיה מדי רבעון בשיעור של עד 75% מן הרווח השנתי הנקי. בשנת 2017 חילקה החברה דיבידנדים בסך מצטבר של כ- 86.7 מיליון שקל (גם הוא שיא כל הזמנים). עם פרסום התוצאות הכספיות הכריזה החברה על חלוקת דיבידנד בסך כ- 29.4מיליון ש"ח שהם 48 אג' למניה.