תקצוב חסר לתקשוב במערכת הביטחון

יום ה', 18 במאי 2017

 

מבקר המדינה:

תחום התקשוב במערכת הביטחון הוא תחום ליבה בחזית הטכנולוגיה, והוא בעל חשיבות אסטרטגית משמעותית לפעילות צה"ל. כפי שקבע סגן הרמטכ"ל במרץ 2011    פרויקט ב' אמור לאפשר למטכ"ל לעשות שימוש אפקטיבי במשאבי צה"ל העיקריים. פרויקט א' ופרויקט ב' הם פרויקטים מרכזיים, שפיתוחם נמשך כעשור ועלותם מאות מיליוני ש"ח.

על אף זאת, העלה משרד מבקר המדינה ליקויים חמורים ברמת גופי המטה הכללי, אגף התקשוב ואגף התכנון, הנוגעים לאישור פרויקטים אלה, לניהולם השוטף ולפיקוח ולבקרה על מימושם בהתאם לתכניות העבודה.

בין היתר, נוכח הליקויים שעלו, במועד סיום הביקורת לא היו בצה"ל נתונים מלאים על העלויות שהשקיע בפרויקטים, לרבות ביחס לתכנון וביחס לתרומה המבצעית; חלו דחיות משמעותיות, של שנים,

בלוחות הזמנים; הצטברו פערים בתהליכים מבצעיים מרכזיים שבאו לידי ביטוי במבצע "צוק איתן". למעשה, אגף התקשוב, הנושא באחריות הכוללת למימוש פרויקט א' ופרויקט ב', כשל בתפקידו. נוכח הליקויים המשמעותיים שעלו בדוח ביקורת זה והפערים המבצעיים שעלו בפרויקטים, על המטה הכללי לבחון במבט מערכתי את שיטות הניהול של פרויקטי תקשוב מורכבים בהובלתו של אגף התקשוב ולהפיק את הלקחים הנדרשים, ובכלל זה בכל הנוגע לבקרה המטכ"לית עליהם, ולסמכויות שבידי אגף התקשוב ביחס לסמכויות שבידי הגופים והזרועות המעורבים בפרויקטים כאלה.

על גופי צה"ל הנוגעים - אג"ת ואגף התקשוב - לרכז נתונים מלאים ונכונים אשר לעלות פרויקט א' ופרויקט ב'. מן הראוי שנתונים אלה ישמשו בין היתר לניתוח העלות מול התועלת המבצעית של הפרויקטים, ולבקרה על עמידת הפרויקטים ביעדים שנקבעו להם, וכן לצורך הפקת לקחים, בין היתר כבסיס לקבלת החלטות לעתיד.

על אגף התקשוב להפיק לקחים מתכנון, מימוש וניהול פרויקט א' ופרויקט ב'. נדרש שלקחים אלו ישמשו את האגף בהמשך העבודה על פרויקטים אלה ובבקרה עליהם, וכן בפרויקטים אחרים של מערכות תקשוב בצה"ל