האם ענף ההיטק ממצה את עצמו

יום ד', 12 בדצמבר 2018

מחקר של מכון טאוב שפורסם עתה מגלה כי חלקו של מגזר ההיי-טק בישראל עומד על כ-8 אחוזים בלבד מסך התעסוקה, אך חשיבותו למשק רבה: הוא מניב כרבע מתשלומי מס ההכנסה בישראל, והוא המקור לחלק ניכר מהערך המוסף הגלום בייצוא הישראלי

לאחרונה יצאה לדרך תוכנית לאומית להגדלת היצע כוח העבודה המיומן בהיי-טק. 

האומדן נערך באמצעות השוואה בין מיומנויות העובדים בהיי-טק ובשאר המשק בישראל למדינות מפותחות אחרות, כפי שהן משתקפות בסקר מיומנות היסוד של  OECD המודד את כישורי האוכלוסייה הבוגרת במדינות הארגון.

המסקנה העולה מהבדיקה היא כי הפוטנציאל להתרחבות נוספת של התעסוקה במגזר ההיי-טק מקרב האוכלוסייה הבוגרת בישראל נמוך יחסית למדינות אחרות, לכל הפחות בטווח הקצר.

הסיבה לכך היא שילוב של שתי עובדות: ראשית, כבר כיום שיעור העובדים בהיי-טק גבוה יחסית למדינות מפותחות אחרות, ושנית – המיומנות של העובדים ביתר ענפי המשק נמוכה.

עוד נמצא כי עקב בקיאות נמוכה באנגלית ורמת מיומנות כללית נמוכה )כפי שהיא נמדדות בסקר(, בטווח הקצר הפוטנציאל להרחבת התעסוקה בהיי-טק בקרב האוכלוסייה החרדית והאוכלוסייה הערבית הבוגרות נמוך במיוחד. 

הפוטנציאל המועט הקיים מתמקד דווקא באוכלוסייה היהודית הלא-חרדית, שרוב עובדי ההיי-טק משתייכים אליה ממילא.

ממצאים אלו מדגישים שלהעברת הכשרות מקצועיות לעובדים תהיה השפעה מוגבלת בלבד, ולשם הגדלת פוטנציאל התעסוקה במגזר ההיי-טק בטווח הארוך יש לתקן את הליקויים במערכת החינוך, בפרט בקרב חרדים וערבים.