ירידה במאזני המכירות בתעשיה

יום ה', 10 באוקטובר 2019

סקר הערכת המגמות בעסקים מנותח באמצעות מאזן. המאזן הוא ההפרש המשוקלל בין אחוז מנהלי החברות אשר העריכו את מצב החברה באופן חיובי לבין אחוז מנהלי החברות אשר העריכו אותו באופן שלילי. המאזן תחום בטווח שבין מינוס 100 לבין פלוס 100 .ככל שערך המאזן קרוב יותר לגבול העליון, הוא מעיד על הערכה חיובית יותר בקרב המנהלים, וככל שערך המאזן קרוב יותר לגבול התחתון, הוא מעיד על הערכה שלילית יותר. כאשר המאזן קרוב לאפס, מדובר בהיעדר ציפיות לשינוי במצב הקיים. 

=מאזן הנטו על שאלת המכירות בענפי התעשייה הינו שלילי (אוגוסט לעומת יולי) 

= מאזני הנטו על המכירות בענפי המסחר והשירותים (אוגוסט לעומת יולי) הינם חיוביים אך נמוכים מחודש קודם

=ירידה במאזן הנטו על לינות תיירים (אוגוסט לעומת תקופה מקבילה בשנה קודמת)

בתעשייה:

בענפי התעשייה נמצא שמאזן הנטו המחושב על שאלת היקף המכירות  מתואם עם כיוון השינוי במדד הייצור התעשייתי, שהלמ"ס מפרסמת בכל חודש. אפשר לראות כי דיווחי המנהלים על היקף המכירות במפעליהם בחודש אוגוסט לעומת יולי מעידים על ירידה. בבדיקה של נתונים קודמים נמצא כי מאזן הנטו של היקף המכירות חזה בהסתברות של יותר מ- 89%  את כיוון השינוי במדד הייצור התעשייתי. 

מסחר:

בענף המסחר הקמעוני נמצא שמאזן הנטו של היקף המכירות  מתואם עם כיוון השינוי במדד הפדיון של  הענף על פי מקורות מע"מ, במחירים קבועים.

אפשר לראות כי בחודש אוגוסט לעומת חודש יולי חלה עליה חדה במאזן הנטו של היקף המכירות. בבדיקה של נתונים קודמים נמצא כי מאזן הנטו של היקף המכירות חזה בהסתברות של יותר מ-85 אחוז  את כיוון השינוי במדד הפדיון על פי מקורות מע"מ.

שרותים:

אפשר לראות כי בחודש אוגוסט לעומת חודש יולי חלה עליה במאזן הנטו של היקף המכירות לשוק המקומי. בבדיקה של נתונים קודמים נמצא כי מאזן הנטו של היקף המכירות לשוק המקומי חזה בהסתברות של יותר מ-85 אחוז  את כיוון השינוי במדד הפדיון על פי מקורות מע"מ.