הקורונה לא פגעה בבזק

יום ג', 1 בדצמבר 2020

 

קבוצת בזק מדווחת על התוצאות הכספיות לרבעון השלישי לשנת 2020

 

קבוצת בזק – עיקרי התוצאות הכספיות לרבעון שלישי 2020:

 

  • ההכנסות הסתכמו בכ-2.18 מיליארד שקל
  • הרווח הנקי לבעלי מניות הסתכם בכ-26 מיליון שקל
  • הרווח הנקי המתואם* לבעלי מניות הסתכם בכ-289 מיליון שקל
  • ה-EBITDA הסתכם בכ-653 מיליון שקל
  • ה-EBITDAהמתואם* הסתכם בכ-914 מיליון שקל
  • התזרים מפעילות שוטפת הסתכם בכ-830 מיליון שקל
  • ההשקעות הסתכמו בכ-442 מיליון שקל
  • התזרים החופשי הסתכם בכ-285 מיליון שקל

*בנטרול סעיף הוצאות/הכנסות תפעוליות אחרות, נטו והפסדים/רווחים חד פעמיים מירידת/עליית ערך

חברת "בזק" לא נפגעה מהקורונה. כך מלמד המאזן האחרון שלה לימים אלה. 

 

החברה פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי שהסתיים ביום 30 בספטמבר 2020.

גיל שרון, יו"ר הדירקטוריון של בזק, "ברבעון השלישי של השנה הצליחה קבוצת בזק לשמור על יציבות בתוצאות העסקיות תוך שיפור ברווח המתואם, והקטנת החוב נטו ביחס לרבעון המקביל בכ-870 מיליון שקל, זאת על אף מגיפת הקורונה. בנוסף, הודיעה החברה לאחרונה כי לאור השיפור בתוצאות היא מעדכנת את תחזיותיה כך שה-EBITDA  המתואם הצפוי יגדל מכ- 3.5 מיליארד שקל לכ- 3.6 מיליארד שקל .

בבזק קווי אנו רואים עלייה בהכנסות, יחד עם גידול במגזרי פעילות האינטרנט, שירותי הענן והדיגיטל. בחברות הבנות אנו ממשיכים את תהליך ההתייעלות בהוצאות, תוך צמיחה במנויים בפלאפון ויציבות במנויי.yes

הקבוצה ממוקדת עתה בשני מהלכים אסטרטגיים לשנים הבאות בתחום התשתיות רחבות הפס: פריסה מהירה של רשת הסיבים של בזק ברחבי הארץ, והקמת רשת דור 5 בפלאפון".

 

תוצאות (מאוחדות) של קבוצת בזק

 

ההכנסות ברבעון השלישי של שנת 2020 הסתכמו בכ-2.18 מיליארד שקל בהשוואה לכ-2.25 מיליארד שקל ברבעון השלישי אשתקד, ירידה של כ-3.1%.

הירידה בהכנסות נבעה מקיטון בהכנסות פלאפון, בזק בינלאומי ו-yesאשר קוזזה בחלקה ע"י עלייה בהכנסות בבזק קווי.

הוצאות השכר ברבעון השלישי של שנת 2020 הסתכמו בכ-474 מיליון שקל, דומה לרבעון השלישי אשתקד.

היציבות בהוצאות השכר נבעה  מקיטון בחברות פלאפון, בזק בינלאומי ו-yesאשר קוזזה ע"י עלייה בהוצאות השכר של בזק און-ליין עקב גידול בפעילות.

הוצאות הפעלה וכלליות ברבעון השלישי של שנת 2020 הסתכמו בכ-790 מיליון שקל בהשוואה לכ-813 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד, ירידה של כ- 2.8%.

הירידה בהוצאות הפעלה נבעה מקיטון בהוצאות של yes, פלאפון ובזק בינלאומי.

הכנסות תפעוליות אחרות, נטו ברבעון השלישי של שנת 2020 הסתכמו ב-7 מיליון שקל בהשוואה להוצאה של כ-39 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד.  

סעיף זה הושפע מהוצאה בסך כ-45 מיליון שקל בגין פרישת עובדים בבזק בינלאומי ברבעון המקביל.

הוצאות פחת, הפחתות וירידת ערךברבעון השלישי של שנת 2020 הסתכמו בכ-464 מיליון שקל בהשוואה לכ-481 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד, ירידה של כ-3.5%.

הירידה בהוצאות פחת, הפחתות וירידת ערך נבעה בשל קיטון בכל מגזרי הקבוצה העיקריים.

 

מדדי הרווחיות הושפעו בעיקר מהפסד בגין ירידת ערך בבזק בינלאומי בסך כ-282 מיליון שקל.

 

הרווח התפעולי ברבעון השלישי של שנת 2020 הסתכם בכ-189 מיליון שקל בהשוואה לכ-440 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד, ירידה של כ-57.0%. ה-EBITDAברבעון השלישי של שנת 2020 הסתכם בכ-653 מיליון שקל (שיעור EBITDAשל 30.0%) בהשוואה לכ-921 מיליון שקל (שיעור EBITDAשל 41.0%) ברבעון השלישי אשתקד, ירידה של כ-29.1%.

הוצאות מימון, נטו ברבעון השלישי של שנת 2020 הסתכמו בכ-80 מיליון שקל, בהשוואה לכ-205 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד, ירידה של כ-61.0%.

הירידה בהוצאות מימון, נטו נבעה מירידה בהוצאות מימון של בזק קווי בעיקר כתוצאה מעלויות בגין פירעון מוקדם של חובברבעון המקביל, מקיטון בהוצאות מימון בגין הטבות לעובדים, וכן מירידה בהוצאות ריבית ברבעון הנוכחי.

הרווח הנקי ברבעון השלישי של שנת 2020 הסתכם בכ-26 מיליון שקל, בהשוואה לכ-177 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד, ירידה של כ-85.3%.

הירידה ברווח הנקי נבעה בעיקר מהירידה ברווח התפעולי כאמור.

הרווח הנקי המתואם (בנטרול סעיף הוצאות/הכנסות אחרות, נטו והפסד מירידת ערך) ברבעון השלישי של שנת 2020 הסתכם בכ-289 מיליון שקל בהשוואה לכ-207 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד, עלייה של כ-39.6%.

העלייה ברווח הנקי המתואם נבעה בעיקר מהירידה בהוצאות מימון כאמור.

תזרים מזומנים מפעילות שוטפת ברבעון השלישי של שנת 2020 הסתכם בכ-830 מיליון שקל, בהשוואה לכ-787 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד, עלייה של כ-5.5%.

העלייה בתזרים מזומנים מפעילות שוטפת נבעה בעיקר מהעלייה בבזק קווי וב-yes.

ההשקעות ברבעון השלישי של שנת 2020 הסתכמו בכ-442 מיליון שקל, בהשוואה לכ-329 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד, עלייה של כ-34.3%.

העלייה בהשקעות נבעה בעיקר מעלייה בהשקעות בבזק קווי ובפלאפון.

 

תחזית הקבוצה לשנת 2020 

 

       תחזית הקבוצה המעודכנת לשנת 2020 בהתבסס על המידע הידוע לקבוצת בזק כיום:

 

 

תחזית מעודכנת

תחזית קודמת שניתנה

 ברבעון שני 2020

רווח נקי מתואם לבעלי מניות

כ-1.05 מיליארד שקל

כ-950 מיליון שקל

EBITDAהמתואם

כ-3.6 מיליארד שקל

כ-3.5 מיליארד שקל

CAPEX

כ-1.5 מיליארד שקל

כ-1.5 מיליארד שקל