מחדלי אבטחה של מידע מסווג

יום ש', 12 בספטמבר 2020
 
דוח אוגוסט 2020 של מבקר המדינה:
 
כל מדינה מחזיקה במידע אשר עליה למנוע את חשיפתו לציבור אזרחיה ולגורמים אחרים, ובעיקר גורמים עוינים, העלולים להשתמש בו לרעה, דבר העלול לפגוע בין היתר בביטחון המדינה וביחסי החוץ שלה. עם זאת, יש לשמור על זכות הציבור לדעת ועל כן עוברים מסמכים ארכיונים מסווגים שעיון הציבור בהם הוגבל לתקופה מסוימת,
 
תהליך חשיפה בחלוף תקופת ההגבלה. בביקורת נמצא כי 300,000 תיקים מסווגים בארכיון המדינה ו-981,000 תיקים מסווגים בארכיון צה"ל לא נחשפו לעיון הציבור אף שתקופת הגבלתם הסתיימה, וזאת בלי לבקש את אישור ועדת השרים המוסמכת לכך. עוד נמצא כי במהלך הפקת ספרים שכותבים נבחרי ציבור ועובדי ציבור מכהנים ולשעבר, נחשפים למידע מסווג גורמים השותפים להפקת הספרים, אף שהם אינם מורשים מהבחינה הביטחונית.
 
רוב המידע המסווג במדינת ישראל נמצא בגופי מערכת הביטחון, וכשאין עוד צורך להשתמש בו - הוא מופקד בארכיון מדינת ישראל או בשלוחותיו. מידע ארכיוני מסווג זה נחשף בחלוף הזמן לציבור, במסגרת זכות הציבור לדעת ובהתאם לחוק הארכיונים, התשט"ו-1955.
 
בחודשים יולי 2018 עד מרץ 2019 ביצע משרד מבקר המדינה ביקורת בסוגיית הימצאותם של חומרים מסווגים בכלל הארכיונים, ובסוגיית גילוי מידע מסווג לגורמים בלתי מורשים בתהליך כתיבת ספרים על ידי נבחרי ציבור ועובדי ציבור מכהנים ולשעבר. הביקורת נערכה, בין היתר, בארכיון המדינה ובשלוחותיו וכן בארכיונים נוספים; במשרד המשפטים; במוסד; בשב"כ; בצה"ל ובמשרד הביטחון.
ממצאי הביקורת: על פי דוח הביקורת כ-300,000 תיקים מסווגים בארכיון המדינה וכ-981,000 תיקים מסווגים בארכיון צה"ל לא נחשפו לעיון הציבור אף שתקופת הגבלתם הסתיימה, וזאת בלי לבקש את אישור ועדת השרים המוסמכת לכך.
 
בנוסף, אף כי מופקדים חומרים מסווגים בארכיונים "המהווים חלק מארכיון המדינה", אבטחתם אינה מוסדרת ולא ברור אם החוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח-1998, חל על ארכיונים אלו. 
בנוגע לארכיונים ציבוריים ופרטיים נמצא כי חומרים מסווגים נמצאים בארכיונים אלה, אף שאבטחת הארכיונים אינה מוסדרת בחוק. בכך קיימת סכנה לחשיפת מידע מסווג.
 
עוד עלה בביקורת כי מתבצעת בדיקה כפולה של חומרים בארכיון המדינה לשם מניעת דליפת מידע מסווג. הבדיקה מתבצעת הן על ידי מחלקת החשיפה בארכיון המדינה והן על ידי הצנזורה. הביקורת  הטילה ספק ביעילות הבדיקה הכפולה  והעלתה חשש כי היא עלולה לגרום לבזבוז משאבי ציבור.
בתחום פיקוח הגנז על ארכיונים ציבוריים נמצא כי זה שנים שמנהלי הארכיונים הציבוריים לא הגישו דוחות שנתיים לגנזי המדינה כפי שנקבע בתקנות הארכיונים הציבוריים. בנוסף - במהלך הפקת ספרים שכותבים נבחרי ציבור ועובדי ציבור מכהנים ולשעבר, נחשפים למידע מסווג גורמים השותפים להפקת הספרים, אף שהם אינם מורשים מהבחינה הביטחונית.