חברת נתיבי ישראל - כשל במכרזים

יום ד', 17 במרץ 2021

לדברי דוח מבקר המדינה החברה כשלה והסתבכה בקשרים מעוותים עם ספקים ועובדים.

חברת נתיבי ישראל אשר מתחזקת ומפקחת באופן שותף על כ- 8,000 ק"מ אורך כבישים מנהלת תקציב שנתי של  51.9 מיליארד ש"ח ו- 3,000 התקשרויות עם ספקים בשווי התקשרות של 1.268 מיליארד ש"ח בשנים 2017-2019. החברה גייסה 211 עובדים חדשים בין השנים 2016-2019. איך מנהלת החברה את גיוס העובדים ואת ההתקשרויות עם הספקים? להלן הממצאים.

משרד מבקר המדינה ביצע ביקורת בתחומי המינהל התקין בנוגע לתהליך גיוס העובדים לחברת נתיבי ישראל ובנוגע להיבטים של ייצוג הולם ואת התקשרויותיה עם ספקים. בביקורת עלו ליקויים בתחומים הללו.

בנושא המינויים נמצא כי בשנים 2017 - 2019 פרשו מהחברה סך הכל 86 עובדים (מתוך כ-413 עובדים בממוצע בשנים אלו), מתוכם כ-62% עזבו מרצון. בנוסף עלה כי ב-3 מתוך 6 מהמכרזים למינוי עובדים בכירים ב-2018 שנבדקו על ידי הביקורת לא היה בוועדת האיתור ייצוג לנשים, שלא בהתאם להנחיית רשות החברות ושלא בהתאם לנוהל החברה.

בכל הקשור לייצוג הולם לבני העדות האתיופית והדרוזית, נמצא כי  ב-2019 מתוך 439 עובדים בחברה, 4 עובדים הם בני העדה האתיופית ו-4 הם דרוזים. שלא בהתאם להחלטת ועדת כוח אדם של הדירקטוריון, החברה לא פרסמה משרות ייעודיות לבני העדות האתיופית והדרוזית.

לצד אלו, הגם שחלה עלייה במספר העובדים עם מוגבלות המועסקים בחברה בשנים 2016 - 2019 (מ-3 עובדים ל-9), שיעור העובדים עם מוגבלות בחברה ב-2019 עמד על 2% בלבד, שלא בהתאם לשיעור של 5% המחויב על פי חוזר הנציבות לשוויון בעניין זה.

בנוסף, כאשר עלה הצורך בגיוס עובדים בכירים, נוהל הגיוס הכולל אמות המידה שקבעה החברה לניסיון המקצועי ולכישורים הנדרשים ממועמדים לתפקידים בכירים לא הובא לאישור ברשות החברות. בביקורת עלו שלושה מקרים בהם בוועדות האיתור לא הוקפד על הכללים למניעת ניגוד עניינים ועל נימוק החלטות לגבי פסילת מועמדים, ולא נבחנה העדפה למועמדת שהייתה בעלת כישורים דומים למועמד הזוכה. עוד נמצא כי בשלשה מתוך עשרה מקרים שנבדקו עלו ליקויים בהקפדה על נוהלי החברה בנושא ניגוד עניינים, בעת קידום וגיוס עובדים. בהיבט ההתקשרויות עלה כי ב-13 מכרזי מסגרת מתוך 21 מכרזים שפורסמו בין השנים 2016 - 2019 לא קבעה החברה סף מינימלי למרכיב האיכות.

בנוסף, נמצאו פערים בין ההנחיות של מינהל תשתיות ותיאום במשרד התחבורה לבין  הניסיון שדרשה החברה ממועמדים לתפקיד מנהלי פרויקטים ביחס לגודל הפרויקט. החברה לא נצמדה לקטגוריות שנקבעו בהנחיות, וכתוצאה מכך נדרש בפרויקטים קטנים ניסיון רב יותר מהקבוע בהנחיות.

בהתאם למידע שמסרה החברה למשרד מבקר המדינה, עולה כי במכרזי המסגרת האחרונים שפרסמה החברה לגיוס מנהלי פרויקטים, לא נעשה שימוש בניסיון שנצבר מהעבודה עם מנהלי הפרויקטים הקיימים ובהערכות האיכות שעברו לצורך קביעת ציון ההצעות במכרזים.

בנוסף, בחברה מועסקים כשמונה משרדי עורכי דין תקופות זמן ממושכות העולות על עשר שנים. תקופת העסקה זו חורגת ממגבלת 6 השנים שקבעה רשות החברות. רשות החברות המשיכה לאשר את העסקת אותם משרדים בחלק מהמקרים בנימוק של היכרות המשרד עם החברה או עם המקרה הרלוונטי. נוסף על כך נמצאו היקפי תשלומים בלתי שוויוניים למשרדים השונים, בהתבסס על מנגנון חלוקת העומסים שיושם בחברה.