ירידה בתפוקת מכוני המחקר ובמכירת פיתוחי ידע

יום ג', 15 בדצמבר 2020

 

בשנת 2019 דווחו לחברות למסחור ידע 820 גילויים והמצאות, כ-549 מהם בחברות מסחור ידע שליד האוניברסיטאות.

בסך הדיווחים על המצאות בכל המוסדות חלה ירידה של 19% לעומת שנת 2018. בחברות שליד האוניברסיטאות חלה ירידה של 13% לעומת שנת 2018. ירידה ניכרת חלה בדיווחים של חברות שליד מכוני המחקר.

לוח א - דיווחים על גילויים

 

2019

2018

2017

2016

סך הכל

820

1,009

1,070

1,328

חברות ליד אוניברסיטאות

549

634

553

605

חברות ליד בתי חולים

195

193

242

185

חברות ליד מכוני מחקר ומכללות

76

182

275

538

 

בשנת 2019, הוגשו 661 בקשות מקוריות (חדשות) לרישום פטנטים, לעומת 644 בשנת 2018, עלייה של 3%. בחברות שליד באוניברסיטאות חלה ירידה של 1%, בחברות שליד בתי חולים חלה עלייה של 10%, ואילו בחברות שליד מכוני מחקר ובמכללות חלה עלייה של 18%. רוב הבקשות המקוריות הוגשו על ידי חברות שליד אוניברסיטאות: כ-71% בשנת 2019 וכ-74% בשנת 2018.

הכנסות חברות מסחור ידע

יצוין כי סדרת נתוני ההכנסה היא סדרה תנודתית אשר עלולה להיות מושפעת ממגמות של חברות בודדות.

הכנסות חברה למסחור ידע כוללות: הכנסות ממכירת קניין רוחני - מכירת פטנטים, תמלוגים, אופציות, דמי רישיון, הכנסות מבעלות על חברות הזנק (דיבידנדים, רווחים ממכירת חברות הזנק וכו'), הכנסות אחרות מקניין רוחני והכנסות מפעילויות אחרות של חברת מסחור הידע. הכנסות אלו הסתכמו בשנת 2018 ב-1,556 מיליוני ש"ח. רוב ההכנסות היו בחברות שליד האוניברסיטאות (91%). הכנסות החברות שליד האוניברסיטאות בשנת 2018 (1,414 מיליוני ש"ח) ירדו ב-22% לעומת שנת 2017. הכנסות מפעילויות אחרות היוו 45% מתוך סך ההכנסות.